Η επιχείρηση ‘COFFEELAND’ υποστηρίζει με κάθε μέσο την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ασφαλών για κατανάλωση, που πληρούν όλες τις σχετικές με την ασφάλεια των τροφίμων νομικές απαιτήσεις (ποιο συγκεκριμένα κανονισμοί 178/2002, 852/2004 και 2073/2005 και οι τροποποιήσεις τους), τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018, αλλά και τον Codex Alimentarius και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού της, της ανάλυσης κινδύνων ασφάλειας των προϊόντων που διαχειρίζεται, της επένδυσης σε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και της τήρησης αυστηρών μέτρων προσωπικής υγιεινής προάγει την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας τροφίμων. Συνεργάζεται στενά και με ειλικρίνεια με τις ελεγκτικές αρχές και με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου τροφίμων με στόχο την προστασία της υγείας του τελικού καταναλωτή.

Επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνικών που βελτιώνουν το επίπεδο υγιεινής των προϊόντων της και φροντίζει συνεχώς για την ικανοποίηση των πελατών της. Διαθέτει σχέδιο για την διαχείριση πιθανών κρίσεων ασφάλειας τροφίμων, καθώς και έγκαιρης και πλήρους ανάκλησης τυχόν μη συμμορφούμενου προϊόντος της. Επιμορφώνει το ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ υπάρχει σαφής καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών – σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων της – στα πλαίσια του οργανογράμματος της.

Η πολιτική ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας αποτελεί μέρος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής της και μέσω της πλήρους εφαρμογής της προασπίζει το κύρος της επιχείρησης και την εύρυθμη λειτουργία του. Η εταιρεία θέτει ετήσιους στόχους για την πολιτική της ασφάλειας τροφίμων οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί, αλλά και φιλόδοξοι, που βοηθούν στην βελτίωση και επικαιροποίηση του συστήματος.